Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Deň otvorených dverí v kancelárii MASVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Plagát.pdf Plagát.pdf (406.8 kB)

 
 

Súťaž o najkrajšiu fotku MASVytlačiť
 

Súťaž o najkrajšiu  fotografiu z územia MAS 2019


 
 
Položky 1-10 z 23

Oznámenie o termínoch odpočtov spotreby elektrickej energieVytlačiť
 


 
 

Oznam Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce s. r. o.Vytlačiť
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. oznamuje všetkým svojim klientom, že v súčasnosti vykonáva sumarizácie všetkých neplatičov za dodávky vody a stočné. Prvé výzvy na úhrady evidovaných nedoplatkov k 31.12.2018 boli zasielané v marci 2019. Pripravujeme druhé kolo výziev pre neplatičov s evidovanými nedoplatkami k 31. marcu 2019. Upozorňujeme všetkých našich neplatičov, že naša spoločnosť už viac nebude zasielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov.

Od mája  2019 prikročíme k radikálnym opatreniam, a to k demontážam vodomerov a tým k dočasnému odstaveniu vodovodných prípojok na odberných miestach.

Zároveň oznamujeme, že od 10.mája 2019 si občania na našej webovej stránke www.vssmojmirovce.sk môžu v časti informácie pozrieť zoznamy odberných miest s výškami nedoplatkov pod názvom: ,,Môj sused neplatič!,,. Poctiví platiaci klienti získajú prehľad o nedoplatkoch na našich odberných miestach a tým aj vo svojom okolí.

Po 10. máji 2019 odporúčame navštíviť našu web stránku a pozrieť nedoplatky našich odberných miest!


 
 

Regionálny kalendár podujatí 2019 MAS CEDRON - NITRAVAVytlačiť
 


 
 

Jarné čistenie chotára Vytlačiť
 

Z príležitosti blížiaceho sa  DŇA ZEME obecný úrad v spolupráci s poľovným združením a dobrovoľným hasičským zborom, organizujú  čistenie chotára v našom katastri po občanoch, ktorí tak niečo po sebe zanechali, zabudli alebo schválne vyhodili. Presný termín akcie bude včas oznámený.

Stretnutie dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť, bude ráno o 9:00 hodine pri artézskej studni, kde budú dané organizačné pokyny. 

Občania si môžu so sebou priniesť rukavice a iné ochranné pomôcky podľa vlastného uváženia.

Plastové vrecia budú dodané.

Na záver všetkým účastníkom tejto akcie bude podané občerstvenie.

 

018 (3).JPG003.JPG


 
 

Brigádnici na odpočet vody do VSSVytlačiť
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. príjme sezónnych pracovníkov – brigádnikov  na odpočty domových vodomerov v obciach Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch máj a jún 2019. Brigáda je vhodná aj pre študentov. Bližšie informácie poskytneme na telefónnych číslach:

037/7798097;  0905 667 998, prípadne pri osobnej návšteve v sídle našej spoločnosti na Hlavnej ulici č. 943 v Mojmírovciach.


 
 

Upozornenie z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na nebezpečenstvo vzniku jarných požiarovVytlačiť
 

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

           

            Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika

 

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

             

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá

Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.

Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.

Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.


 
 

Oznam VSS MojmírovceVytlačiť
 

Preplachovanie vodovodného potrubia


 
 

Oznam pre držiteľov psovVytlačiť
 

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností na voľný pohyb psov po verejných priestranstvách a uliciach  v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si ich dostatočne zabezpečili a neumožňovali im tak voľný pohyb po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko   môžu ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, napriek  presvedčeniu a uisteniam chovateľov, že ich pes nikomu neublíži.

Každá osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval, či obmedzoval  človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku.

Držitelia psov voľne -  bez dozoru -  sa pohybujúcich  v obci si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné po strete psov s neznámymi osobami, najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva a aj pes, ktorý neútočí, ale sa len priblíži k osobe, môže vyvolať  u dieťaťa paniku a následne útok  psa. Takéto strety môžu mať vážne psychické následky.  Psy ohrozujú  a obmedzujú nielen deti, ale aj doručovateľov pošty, pracovníkov energetiky a ostatných občanov a návštevníkov obce.

Majitelia a držitelia psov by si mali uvedomiť, že keď svojim psom nezabraňujú vo voľnom pohybe po obci / vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a majiteľov/  dopúšťajú sa priestupku voči zákonu č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov a porušujú  aj  VZN  obce  č. 2/2008  o niektorých podmienkach držania psov  v obci Svätoplukovo.  Za uvedený priestupok im hrozí sankcia podľa § 7 uvedeného zákona.

Odchyt externou firmou je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce, ktoré je možné využiť aj účinnejšie.

Žiadame o ústretovosť voči spoluobčanom aj  zabezpečením svojich vstupných priestorov na súkromné pozemky /oplotenie, bránky a brány/, takým spôsobom, aby občania ktorí prechádzajú  popri plotoch pešo, nemuseli mať strach, či pes z dvora -  spoza plota  nevybehne a nespôsobí zranenia.  Môžeme tak predísť mnohým komplikáciám.

Upozorňujeme aj na ďalšiu povinnosť vyplývajúcu zo zákona  č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov – a to na odstraňovanie  exkrementov.   Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách,   či v zime, aby nezostávali na chodníkoch, či verejných priestranstvách, je potrebné ich likvidovať na svojom pozemku.  V prípade, že po svojich psoch neupratujete exkrementy, znečisťujete tak prostredie v obci a znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia, alebo psa nevlastnia.

Podotýkame, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.  Pes, ktorý sa  pohybuje  mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou, ktorú dostane majiteľ pri evidencii psa na obecnom úrade. Každý pes starší ako  6 mesiacov musí byť evidovaný.


 
 
Položky 1-10 z 23
webygroup
ÚvodÚvodná stránka