Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Kompetencie a poskytované služby

Poslanie a kompetencie obecného úradu

E.kostol.JPGObecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Originálne kompetencie:

 • hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
 • rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti obce, výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
 • verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
 • starostlivosť o verejný poriadok
 • investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách - poskytovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečovanie chodu materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí

 

Prenesené kompetencie:

 • stavebné konanie
 • zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu
 • ochrana prírody a krajiny 
 • správa matrík
 • evidencia matričných úkonov

 

Obec je zriadovateľom:

Základná škola s materskou školou Svätoplukovo,  https://zssvatoplukovo.edupage.org/


 

 


 
ÚvodÚvodná stránka